Nyheder

Overskrift:

Vi indfører tidsdifferentierede nettariffer fra 1. april

Publiceringsdato:
08/02/2021
Brødtekst:

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger, og for selve ’transporten’ gennem elnettet ud til din bolig. NKE-Elnet sørger for sidstnævnte og er dermed et netselskab. Forsyningstilsynet fastsætter et loft over, hvor meget netselskabet må opkræve for at transportere el i elnettet (nettariffen).


NKE-Elnet indfører fra 1. april 2021 tidsdifferentierede tariffer med tre forskellige tariffer på transporten af el. Helt konkret betyder det, at prisen på transport af el ikke længere er den samme i alle døgnets 24 timer, men i stedet bliver opgjort på baggrund af dit målte forbrug på timebasis.


Dette er en ændring, som hele elsektoren indfører for at påvirke kundernes elforbrug mod en delvis udjævning henover døgnets 24 timer for at undgå, at elforbruget kan overstige kapaciteten i elnettet i særligt spidsbelastede tidsrum i døgnet.


En udjævning vil betyde lavere investeringsomkostninger til udvidelse af netkapaciteten i forbindelse med den grønne omstilling.


Hvorfor skifter vi til timepriser?

En stor del af Danmarks elnet er bygget i 60’erne og 70’erne. Dengang var strømforbruget meget anderledes end i dag.


Årsagen til, at timebaserede priser er nødvendige at indføre, skal findes i de store ændringer i elforbruget, der allerede er sket og vil blive endnu mere udtalte i fremtiden. Det skyldes bl.a. den grønne omstilling, men også et øget antal elektriske apparater pr. husstand henover de seneste årtier – en udvikling, der ventes at fortsætte i fremtiden.


I de kommende år vil vedvarende energi i højere og højere grad erstatte de fossile energikilder. Elbilerne og varmepumperne vil for alvor melde sin ankomst.


Det vil kræve en investeringstung udbygning af elnettet, hvis dette nye forbrug også ligger mellem kl. 17-20, hvor belastningen i forvejen er højest, særligt i vinterhalvåret, hvor folk kommer hjem fra arbejde, laver mad og sætter vaskemaskinen og opvaskemaskinen i gang.


Hvis kunderne i stedet flytter en del af deres forbrug væk fra de mest belastede timer, er vi i fællesskab med til at begrænse behovet for store investeringer i elnettet.


Hvordan vil det påvirke elvanerne i en almindelig husstand?

Vi kan ikke sige, hvad ændringen helt konkret vil betyde for dig. Det afhænger nemlig af, hvor meget strøm, du bruger, og hvornår på døgnet du bruger strømmen.


En almindelig husstand (kundekategori C i vores tariffer) med et gennemsnitligt forbrugsmønster vil vi anbefale at flytte en del af elforbruget væk fra tidsrummet mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret (1. oktober til 31. marts) til andre tidspunkter på døgnet. Det betyder, at du så vidt muligt bør sætte vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine over efter kl. 20, eller så det er færdigt inden kl. 17. Det samme gælder andre meget elforbrugende apparater – f.eks. hvis du har en elbil, der skal oplades.


Se de gældende priser